คลังความรู้   

                                         มาตราตัวสะกด     แม่  "กน"

               วัตถุประสงค์
                      1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่อง มาตราตัวสะกด  แม่  "กน"
                      2.  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
                      3.  เพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                         

                  คำชี้แจง

                        1.  ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
                        2.  ผู้เีรียนศึกษา "เนื้อหา  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  แม่ "กน"
                        3.  ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

                                    

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวสะกด  น 

 ตัวสะกด  ณ  

ตัวสะกด  ญ

ตัวสะกด  ร 

ตัวสะกด  ล

ตัวสะกด  ฬ

ความหมาย 

           

แบบทดสอบก่อนเรียน

                                                     จัดทำโดย   ครูจิราพร    คำสมุทร    
                                                        โรงเรียนบ้านไร่  สพท.พย.1