กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

ความเป็นมา

            กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนบ้านพลไว เริ่มดำเนินการเมื่อ ปีการศึกษา 2525
ในสมัยที่นายพิบูลย์ ศรีมะเรือง เป็นผู้บริหาร
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

              1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการออม
              2.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยอดออม
              3.  เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนมีเงิน
ที่จะนำไปใช้จ่ายเบื้องต้น
                  ในการศึกษาต่อ

                 

                     การดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนของโรงเรียนบ้านพลไว  ประสบความสำเร็จ
และเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยได้รับความไว้วางใจและความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
บางคนถึงกับแสดงความจำนงที่จะนำเงินมาฝากกับกิจกรรมเป็นจำนวนมากๆ แต่โรงเรียนได้ปฏิเสธ
โดยแจ้งว่ากิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนิสัยการออมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
เท่านั้นไม่ต้องการที่จะรับฝากเงินจำนวนมากๆ จากผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียนแต่อย่างใด

 

ความก้าวหน้าของกิจกรรม

                       จะเห็นจากยอดรวมเงิกฝากแต่ละปีของนักเรียน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง

ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน
รวมยอดเงินฝาก
2543
191
274,380
2544
199
301,467
2545
192
416,041
2546
174
358,981
2547
185
511,275

 

 

วิธีดำเนินการ

                     เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเป็นผู้จัดทำบัญชีทั้งระบบกรรมการเงินโรงเรียนและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นคณะควบคุมระบบ
                การฝาก(ออม)เงินของนักเรียนโรงเรียนจะจัดให้มีสมุดเงินฝากประจำตัวนักเรียนซึ่งนักเรียน
จะเป็นผู้เก็บรักษาไว้เองสมุดนี้จะเหมือนกับสมุดคู่ฝากของสถาบันการเงินทั่วๆไปโดยนักเรียนที่ประสงค์
จะฝากเงินนำเงินที่จะฝากมอบให้กับครูประจำชั้นในแต่ละชั้นซึ่งครูประจำชั้นจะมีบัญชีเงินฝาก
ประจำห้อง
สมุดบัญชีเงินฝากนี้ครูประจำชั้นจะเป็นผู้บันทึกและเก็บรักษาและต้องส่งให้ผู้บริหารตรวจรับทราบทุกเดือน
เพื่อความโปรงใส
รวมทั้งต้องนำเงินฝากแต่ละเดือนส่งเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนผู้จัดทำบัญชีระบบ
                       การถอนเงินของนักเรียนนักเรียนสามารถถอนเงินที่ออมไว้ไปใช้ในความจำเป็นโดยยื่น
ความจำนงที่ครูประจำชั้นโดยมีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะถอนครูประจำชั้นจะต้องสอบสวนให้ได้ความแน่ชัดก่อน
ว่านักเรียนจะถอนเงินไปใช้เพราะความจำเป็นจริงๆหากนักเรียนให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนครูประจำชั้นอาจไม่
เสนอขอให้ถอนก็ได้หรืออาจสอบถามผู้ปกครองนักเรียนผู้ขอถอนก่อนก็ได้แต่ถ้านักเรียนคนใดขอถอนเงิน
ตั้งแต่500บาทขึ้นไปจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองทุกครั้งจึงจะถอนเงินได้
                        ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่การเงินผู้ควบคุมบัญชีการเงินทั้งระบบจะยื่นบัญชีแจ้งงบ
แต่ละเดือนให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบและลงนามรับทราบ

 


ผลตอบแทนสำหรับนักเรียน

                         เงินที่นักเรียนออมไว้โรงเรียนจะคิดค่าตอบแทน(ดอกเบี้ยเงินออม)ให้ร้อยละ5ต่อปี
โดยเมื่อถึงสิ้นปีครูประจำชั้นทุกชั้นยจะนำยอดเงินฝากทั้งหมดและระหว่างปีของนักเรียนแต่ละคน
ในแต่ละชั้นมาคำนวณเงินค่าตอบแทนให้แลัวแจ้งยอดค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้ควบคุม
ระบบบัญชีเพื่อบันทึกในระบบบัญช
ีและแจ้งให้ครูประจำชั้นโอนค่าตอบแทน(ดอกเบี้ยเงินออม)
เข้าเป็นยอดเงินฝากของนักเรียน

 


การคืนเงินทั้งหมดให้กับนักเรียน

                         โรงเรียนจะคืนเงินทั้งหมดที่ออมไว้ให้แก่นักเรียนที่ออกไปจากโรงเรียนทุกกรณี ทั้งการออกเพราะย้ายโรงเรียนและการออกเพราะเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

 

การบริหารจัดการเงินออมของนักเรียน

                      โรงเรียนได้นำเงินออมของนักเรีนทั้งหมดไปจัดการ 2 แนวทางคือ

1. ฝากไว้กับธนาคารร้อยละ 20
2. จัดเป็นสวัสดิการสำหรับครูในโรงเรียนโดยให้ครูกู้เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับครูร้อยละ 80

 


ผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

                        ผลที่เกิดกับนักเรียนอันเป็นผลผลิตหลักของโรงเรียนโดยนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ให้รู้จักอดออมรู้จักบริหารจัดการเงินที่ได้รับมาจากผู้ปกครองว่าส่วนไหนควรใช้จ่ายส่วนไหนควรออมไว้
และเมื่อจบออกไปจะโรงเรียนนักเรียนจะได้รับเงินที่ออมไว้พร้อมทั้งดอกเบี้ยก้อนหนึ่งซึ่งนักเรียน
หรือผู้ปกครองสามารถนำไปใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นหรือนำไปใช้เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอื่นๆ
                        ผลประโยชน์ที่เกิดต่อการบริหารโรงเรียนโรงเรียนสามารถนำดอกผลของเงินออม
ทั้งระบบอันเป็นส่วนที่เหลือจากที่จัดให้นักเรียนแล้วบำรุงรักษาจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้กับโรงเรียนซึ่งผู้ได้ใชประโยชน์ก็คือนักเรียน
                        ครูมีแหล่งเงินที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและจำเป็นซึ่งผู้กู้ยืมได้ใช้รวดเร็ว
และสะดวกถือเป็นสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้ทางหนึ่ง

 


ผลผลิตที่โรงเรียนนำดอกผลของกิจกรรมมาใช้

          1.   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
          2.   จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม
          3.   จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
          4.   จัดซื้อจัดจ้างงานสาธารณูปโภค
          5.   จัดสร้างรั้วรอบโรงเรียน(สมทบร่วมกับชุมชน)
          6.   ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

 


                         

 

รายงานโดย นายสุเมร สมสืบ ครู โรงเรียนบ้านพลไว E-Mail: s.sumain@chaiyo.com