เมนู

 

คณะผู้จัดทำ

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินการ

ผลการศึกษาค้นคว้า
    
 bullet_pieces.gifวันวิสาขบูชา 
      bullet_pieces.gif
วันมาฆบูชา
     bullet_pieces.gif 
วันอาสาฬหบูชา
      bullet_pieces.gif
วันเข้าพรรษา
      bullet_pieces.gif
วันออกพรรษา
      bullet_pieces.gif
การปฏิบัติตน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

 

webpage นี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ  ทางพระพุทธศาสนา  
ในรูปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์     ที่คณะผู้จัดทำมีความสนใจ  
ต้องการศึกษาหาความรู้  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
การทำโครงงานนี้ ซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามา
เยี่ยมชมคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร โรงเรียน  คณะครูนักเรียน  
โรงเรียน บ้านหนองสระพังทอง    ทุกคน  ที่ได้เป็นกำลังใจ  ให้คำแนะนำ
 ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถ นำเสนอโครงงาน  ในรูปแบบ  webpage  ได้  
ตามที่คณะผู้  จัดทำต้องการ
            คณะผู้จัดทำหวังว่า webpage  นี้คงจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การศึกษาบ้างไม่ก็น้อย  และถ้ามีข้อบกพร่อง  ผิดพลาดประการใด  
คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับ  คำแนะนำด้วยความยินดียิ่ง  ทุกประการ 
                              

                           อาจารย์ที่ปรึกษา
.                       อ.  เอกชัย    คล่องดี 

events_16.gif

 

 

ด.ญ  แววพลอย   ณ ศรี
ประธาน

ด.ญ  สุวนันท์  รอสุวรรณ
รองประธาน

ด.ญ  ยุภาภรณ์  ปัญญาบุตร
เลขา

ด.ช  วิวัฒน์   ตามบุญ
 

 

ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม   Wabpage