เมนู

ประโยชน์ที่ได้รับ

คณะผู้จัดทำ

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินการ

ผลการศึกษาค้นคว้า
    
 bullet_pieces.gifวันวิสาขบูชา 
      bullet_pieces.gif
วันมาฆบูชา
     bullet_pieces.gif 
วันอาสาฬหบูชา
      bullet_pieces.gif
วันเข้าพรรษา
      bullet_pieces.gif
วันออกพรรษา
      bullet_pieces.gif
การปฏิบัติตน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

หน้าแรกวันสำคัญ

โครงงานเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์กับทุกคน
โดยเฉพาะนักเรียนสามารถนำมาใช้สำหรับทำบุญ ตักบาตร
ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วยังทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสตลอด
เวลาและยังได้บุญได้กุศล หรือเข้าวัดฟังเทศ ฟังธรรมและ
เป็นการทำบุญโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน  และทำให้ชีวิต
ของครอบครัวของเราแจ่มใส่ก็จะทำให้สบายใจในเวลา
ทำงาน  และได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

 

ด.ญ  แววพลอย   ณ ศรี
ประธาน

ด.ญ  สุวนันท์  รอสุวรรณ
รองประธาน

ด.ญ  ยุภาภรณ์  ปัญญาบุตร
เลขา

ด.ช  วิวัฒน์   ตามบุญ
 

                                                  

 

กลับหน้าแรก