1. ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับแสดงผล
เม้าส์
จอภาพ
คีย์บอร์ด
ฮาร์ดดีส

2. การเข้าโปรแกรมทุกครั้งต้องเริ่มจากที่ใด
shut down
delete
enter
start

3. เครื่องคอมพิวเตอร์รับข้อมูลจากที่ใด
เม้าส์
จอภาพ
ปริ้นท์เตอร์
ฮาร์ดดีส

4. คนรับข้อมูลจากไหน
เม้าส์
ดมกลิ่น
คีย์บอร์ด
จอภาพ

Score =
Correct answers: