หน้าแรก
    ข้อมูลพื้นฐาน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าหมาย
    บุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    ภาพกิจกรรม
    กระทรวงศึกษาธิการ
    สพฐ.
    คุรุสภา
    สมศ.
    ส.ก.ค.ศ.
    กบข.
    สำนักงาน ก.พ.
   

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านนาทมตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  ..  2518   โดยครั้งแรกได้จัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางราชการ  เมื่อ  ..  2519 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาทมได้ดำเนินการภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เปิดสอนครั้งแรก ในชั้นประถมปีที่  1  เพียงชั้นเดียว  มีเด็กนักเรียนจำนวน  50  คน  สามารถจัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมปีที่ 4   เมื่อปี พ..  2522
                ต่อมา  เมื่อปี พ..  2520 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1   ขนาดห้องเรียนจำนวน  1 หลัง  บ้านพักครูแบบ ห้องนอนต่อเติมใต้ถุน  จำนวน  1  หลัง  และได้ย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราวมาสู่อาคารถาวร  เมื่อวันจันทร์ที่   24  ตุลาคม  ..  2520
              ในปี  2521  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ  2  ห้องนอนต่อเติมใต้ถุนอีก  จำนวน  1  หลัง  ส้วมขนาด  3  ที่  อีกจำนวน  1 
หลัง
              เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  ..  2523  โรงเรียนได้โอนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตามเกณฑ์ภาคบังคับได้ในปี  2525

                รายนามผู้บริหารของโรงเรียนบ้านนาทมมีดังนี้
           1.  นายนคร   ทองไชย   ตำแหน่งครูใหญ่ (1 พฤษภาคม  2519  -  9  พฤษภาคม  2526)
       
   2.  นายแสงทิพย์   แสงเพชร   ตำแหน่งครูใหญ่ (9 พฤษภาคม  2526 - 13  ตุลาคม  2526)
           3.  นางกอบกูล   ทองไชย  ตำแหน่งครูใหญ่ (4 มกราคม 2527 - 21 พฤศจิกายน 2534)
           4.  นายไพบูลย์  พรรษา    ตำแหน่งครูใหญ่ (7  กันยายน  2535  -  21  พฤษภาคม  2536)
           5.  นายสรรเพชญ   ลำพุทธา  ตำแหน่งครูใหญ่ (10  กรกฎาคม  2537 - 6  มีนาคม  2538)
           6.  นายประคอง   การินทร์  ตำแหน่งครูใหญ่ (6  มีนาคม  2538  -  7  กรกฎาคม  2538 )
           7.  นายวาทิน   กองทอง  ตำแหน่งครูใหญ่ (8  กรกฎาคม  2538  -  28  เมษายน  2540 )
           8.  นายวาทิน  กองทอง  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (28  กรกฎาคม  2540 -30 ธันวาคม 2540)
           9.  นายวาทิน   กองทอง  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  (30 ธันวาคม 2540 – 3 พฤศจิกายน 2543)
          10. นายนิพนธ์   ชื่นตา   ตำแหน่งผู้อำนวยการ  (9 พฤศจิกายน 2543 – 1 มีนาคม  2544)
          11. นายศิริพงษ์    ชมภูคำ   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (13  กรกฎาคม   2544 -  30 กันยายน 2546
          12. นายศิริพงษ์    ชมภูคำ   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  (1 ตุลาคม 2546 – 2 ธันวาคม 2548)
          13. นายมณี    วารีศรี   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  (29 มีนาคม 2549 – 19  พฤศจิกายน 2549)
          14. นายเข็มชาติ  พินิจพล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (20 พฤศจิกายน 2549–23 เมษายน 2550)
          15. นายวาทยุทธ  พุทธพรหม  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  (24 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน)
                อนึ่งทางโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา  บริจาคที่ดินและวัสดุสิ่งของเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเป็นจำนวนมาก  ดังนี้
          1.  นายคำ   บุญศรี  บริจาคที่ดิน  116  ตารางวา  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2527
          2.  นายใบ   พันธ์เพชร  บริจาคที่ดิน  42  ตารางเมตร   เมื่อวันที่  14  มกราคม  2527
          3.  คณะผ้าป่าจากจังหวัดอ่างทอง      นำโดยนายทรง     หทัยเที่ยง  บริจาคเสื้อผ้าและยารักษาโรค
เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม   2528
         4.  นายดี  ทองเฟื่อง  บริจาคที่ดิน   890  ตารางเมตร  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2538
         5.  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ   โดยการนำของนายอนันต์  สว่างวงษ์และนายบรรเทิง  แสงพล
บริจาคพัดลมเพดาน  จำนวน  7  เครื่อง
         6.  คณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่     บริจาคเสื้อผ้า   อุปกรณ์การเรียน พร้อมด้วยสนามเด็กเล่น  มูลค่า  6,000 บาท
         7.  คณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร    บริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน           มูลค่า 30,000 บาท
         8.  ชาวบ้านนาทมได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาโรงเรียน  มูลค่า  7,000  บาท
         9.  สส.สฤษดิ์   ประดับศรี  ได้จัดสรรงบประมาณจัดสร้างรั้วคอนกรีต  สูง 120 ซม. ยาว   120 .  
มูลค่า  40,000 บาท
        10.  คณะผ้าป่ากรุงเทพฯ     นำโดยนายบัวเงิน   กองทอง     นายอนันต์   สว่างวงษ์      นายบรรเทิง   แสงพล   นายเรืองชัย   สว่างวงษ์       มอบวัสดุและอุปกรณ์สำหรับพัฒนาโรงเรียน   มูลค่า  117,998.75  บาท     เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2539
            11.  นายประหยัด   ห้องแซง   มอบชุดนักเรียน   มูลค่า   3,000  บาท เมื่อวันที่ สิงหาคม  2539
        12.  ชาวบ้านนาทมและวัดบ้านนาทม  บริจาคที่ดินด้านหลังโรงเรียน  เนื้อที่  1 ไร่ 1 งาน  เมื่อวัน
ที่
   23   พฤษภาคม  2540   นายก่อ   ศรีทาน้อย  
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุดชุม เป็นผู้รับมอบ
        13.  คณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยชาวบ้านนาทมทุกหลังคาเรือนและที่อยู่กรุงเทพมหานคร  นำโดย      นายประมวล   ศรีวะรมย์   นายอนันต์   สว่างวงษ์      นายบรรเทิง   แสงพล       นายเรืองชัย   สว่างวงษ์   ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม   สร้างห้องส้วม   ระบบน้ำประปา   เมื่อวันที่   22   มีนาคม   2546    คิดเป็นมูลค่า   75,362   บาท

 

                   


โรงเรียนบ้านนาทม
ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 351500 โทรศัพท์ 045-750012
Email : nathom@school.com
เว็บมาสเตอร์ : oki2940@hotmail.com