ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาพประกอบ
เป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
วิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาควบคลุมถึงประเด็นต่างๆ  มากมาย  โดยพยายามอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาที่สังคมไม่พึงปรารถนาด้วยเหตุนี้  วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีการศึกษาใน    ลักษณะดังนี้

๑) เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์

เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  หรือระหว่างปัจจัยหรือสาเหตุกับผลลัพธ์  เช่น  ถ้าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูง  ผู้ซื้อจะตัดสินใจอย่างไร  โดยไม่คำนึงถึงว่าการตัดสินใจอย่างไร  โดยไม่คำนึงว่าการตัดสินใจนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจของสังคมหรือไม่  เป็นต้น

๒) เศรษฐศาสตร์นโยบาย 

เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของสังคมว่า การดำเนินกิจกรรมหรือการตัดสินใจหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ เช่น ถ้าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูง ผู้ซื้อควรจะตัดสินใจอย่างไร หรือรัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร      เป็นต้น ดังนั้น สามารถจำแนกขอบข่ายออกได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

(๑)  เศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือจุลเศรษฐศาสตร์

(๒) เศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือมหาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ อาจเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนักเมื่อเทียบกับวิชาอื่นในสาขาสังคมศาสตร์ หรือยิ่งไปกว่านั้น เรามักมีคำถานอยู่เสมอว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายอย่างไร และทำไมถึงต้องศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเมื่อศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ไปพอสมควรแล้ว จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

(๑)     มุ่งทำความเข้าใจในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์  เพื่อใช้ความรู้นั้นให้

เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน

(๒)    มุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมถึงสภาพต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  และผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

(๓)     มุ่งศึกษาเพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับปัญหา

เศรษฐกิจต่างๆ  รวมทั้งการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาลเองด้วย