แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ้อใดใช้คำตรงกันข้ามไม่ถูกต้อง
ดี - ร้าย
หญิง - ชาย
ทุกข์ - เทวษ
ฉิว - เฉื่อย

2. ้อใดใช้คำตรงกันข้ามไม่ถูกต้อง
น้ำ - ฟ้า
แก่ - เฒ่า
ติ - ชม
ได้ - เสีย

3. มพู่ต้นนี้ลูกดก "ดก" หมายถึงข้อใด
สวย
มาก
น้อย
เล็ก

4. ้อยค่อยๆ ย่องเข้าไปในห้องนอน "ค่อยๆ" ตรงกันข้ามกับข้อใด
เบาๆ
หนักๆ
ถี่ๆ
เร็วๆ

5. ข้อใดไม่เข้าพวก
นารี
เยาวมาลย์
มารศรี
นางมาร

6. เราควรกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา "กตัญญู" แปลว่าอะไร
รู้บุญคุณ
ตอบแทนบุญคุณ
ซาบซึ้งใจ
ทัศนคติที่ดี

7. หมเป็นคนที่มีอัชฌาสัย "อัชฌาสัย" หมายความว่าอย่างไร
นิสัย
ความรู้
ความรู้สึก
ความซื่อสัตย์

8. บ้านนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพัฒน์ "กรรมสิทธิ์" หมายความว่าอย่างไร
ผู้มีกรรม
ผู้อาศัย
ผู้ขาย
ผู้เป็นเจ้าของ

9. ช้อน
สระ เอีย
สระ ไอ
สระ โอ
สระ ออ

10. เห็ด
สระ อึ
สระ เอะ
สระ เอีย
สระ เอือ

11. เหยือก
สระ เอือ
สระ เอีย
สระ ไอ
สระ โอ

12. หม้อ
สระ แอะ
สระ เอีย
สระ ออ
สระ อิ

13. แกะ
สระ อา
สระ แอ
สระ โอ
สระ แอะ

14. เต่า
สระ เอ
สระ เอา
สระ อา
สระ โอ

15. เรือ
สระ เอือ
สระ เอีย
สระ อำ
สระ เอ

16. หวี
สระ โอ
สระ ออ
สระ อี
สระ อา

17. หมวก
สระ ไอ
สระ เอ
สระ อำ
สระ อัว

18. จัด
สระ เอีย
สระ อำ
สระ อะ
สระ อี

19. พูด
สระ อู
สระ อี
สระ อา
สระ โอ

20. นึก
สระ ไอ
สระ อึ
สระ โอ
สระ เอือ


 

กลับหน้าหลัก