แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ให้นักเรียนอ่านและเลือกคำตอบ สำหรับคำศัพท์ต่างๆ ว่าออกเสียงด้วยสระใด

1. กวาง
สระ อู
สระ อะ
สระ เอ
สระ อา

2. ค้อน
สระ อา
สระ เอ
สระ ออ
สระ โอ

3. ห่าน
สระ อา
สระ อัว
สระ เอะ
สระ แอ

4. เลื่อย
สระ ออ
สระ เอือ
สระ อี
สระ อื

5. เตียง
สระ อี
สระ เอือ
สระ เอีย
สระ อู

6. แหวน
สระ โอ
สระ อา
สระ แอ
สระ อู

7. กุ้ง
สระ อุ
สระ อู
สระ ไอ
สระ อึ

8. ขวาน
สระ อา
สระ แอ
สระ โอ
สระ อี

9. ช้อน
สระ เอีย
สระ ไอ
สระ โอ
สระ ออ

10. เห็ด
สระ อึ
สระ เอะ
สระ เอีย
สระ เอือ

11. เหยือก
สระ เอือ
สระ เอีย
สระ ไอ
สระ โอ

12. หม้อ
สระ แอะ
สระ เอีย
สระ ออ
สระ อิ

13. แกะ
สระ อา
สระ แอ
สระ โอ
สระ แอะ

14. เต่า
สระ เอ
สระ เอา
สระ อา
สระ โอ

15. เรือ
สระ เอือ
สระ เอีย
สระ อำ
สระ เอ

16. หวี
สระ โอ
สระ ออ
สระ อี
สระ อา

17. หมวก
สระ ไอ
สระ เอ
สระ อำ
สระ อัว

18. จัด
สระ เอีย
สระ อำ
สระ อะ
สระ อี

19. พูด
สระ อู
สระ อี
สระ อา
สระ โอ

20. นึก
สระ ไอ
สระ อึ
สระ โอ
สระ เอือ


 

กลับหน้าหลัก