เมนูหลัก
 •  ข้อมูลโรงเรียน
 •  โครงสร้างการบริหาร
 •  กลุ่มสาระการเรียนรู้
 •  หน่วยงานต่างๆ
 •  วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
 •  แผนงาน/โครงการ
 •  รายงานคุณภาพการศึกษา
 • ปฏิทินปฏิบัติงาน
 •  
    สารสนเทศโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน  
   ข้อมูลโรงเรียน  
   
    เกียรติประวัต
  ิความภาคภูมิใจ
   รางวัลชนะเลิศแข่งขันสวดมนต์
  หมู่สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
  ระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
  ระดับภาคเหนือ รองชนะเลิศ
  ระดับประเทศ

   รางวัลชนะเลิศโครงการ
  คุ้มครอง ผู้บริโภคในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
   
   โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา  ครูแกนนำการปฏิรูปการศึกษา 
   
    ข้อมูลนักเรียน

    ข้อมูลครูและบุคคลากร ในโรงเรียน
    ตารางเรียน ของแต่ละห้อง
    ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

   
   
    ค้นหาข้อมูลทั่วโลก


   
   
  วิสัยทัศน์,พันธกิจ เป้าประสงค์
   วิสัยทัศน์,พันธกิจ เป้าประสงค์
  วิสัยทัศน์
       “ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นัก-เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และสามารถดำรงตน อยู่ร่วมกับ สังคมอย่างเป็นสุข ”

  ปณิธาน
        “ สร้างนักเรียนดี มีครูที่เก่ง เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐานชาติ ”

  พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
  2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (ให้ได้มาตรฐานชาติ)
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

        “นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เก่งทักษะชีวิต ดำรงตนอยู่ใน ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ”


   
   
  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   
   

    หนังสือเวียน
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxx
  xxxxxxxxx
  xx xxxxxxxxxxxx
   

     ห้องเรียนออนไลน์
   
    เว็บหน่วยงานต่างๆ

    จังหวัดเชียงใหม่
    อบจ.เชียงใหม่
   
    หนังสือพิมพ์
  ไทยรัฐ        เดลินิวส์    
   มติชน       ผู้จัดการ
   คมชัดลึก     มติชน    
   ฐานเศรษฐกิจ         
   สำนักข่าวไทย
   
    โทรทัศน์
    ช่อง 3        ช่อง 5    
   ช่อง 7        ช่อง 9    
   ช่อง 11      itv    
   UBC        CNN
   

  : :หน้าหลัก :: xxxxxx :: xxxxxx :: xxxxx :: xxxxx :: xxxxxxx :: xxxxxx ::

  Create By xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
  หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  Tel.(053)-xxx-xxxx Fax.xxx-xxx
  Click For Add Favorite :: Print Page :: Set Homepage .